POIS RP GDDKiA FS

Zakres robót, Krynice - Białystok Zachód

Zadanie inwestycyjne, nad którym sprawowany będzie nadzór polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

„Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istn. DK65) - Dobrzyniewo (bez węzła) - Białystok Zachód (z węzłem)” długości około 10,177 km obejmuje w szczególności:

Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji, w tym uzgodnień rozwiązań projektowych na styku z wykonawcami nowoprojektowanych odcinków S19.

Roboty drogowe, mostowe i branżowe w zakresie obejmującym:

 1. Budowę drogi ekspresowej S19 na długości 10,177 km o przekroju 2x2x3,5m, pas awaryjny 2,5m, jezdnie rozdzielone 5-cio metrowym pasem.
 2. Budowę węzła Białystok Zachód który zapewni relacje Warszawa-Białystok-Kuźnica oraz Ełk-Lublin. Droga krajowa nr S8 (w km istn. ok. 637+133,88*; za obszarem budowy węzła w kierunku do Białegostoku będzie to już istn. droga krajowa DK8 klasy GP) będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 w km 34+173,03  i przebiegać pod drogą ekspresową S19.
 3. Budowę skrzyżowania w postaci ronda.
  Droga ekspresowa będzie krzyżować się w km ok. 25+008 z istniejącą drogą DK65 oraz istniejącą drogą powiatową nr DP1395B. Skrzyżowanie zostanie wykonane w postaci ronda o średnicy zewnętrznej min. 50 m. W ramach budowy ronda przewiduje się korektę przebiegu istniejącej drogi krajowej nr 65 na długości nie mniej niż 260 m od strony Knyszyna (docelowo droga krajowa klasy GP) i na długości nie mniej niż 150 m od strony Dobrzyniewa (docelowo droga wojewódzka klasy G) oraz korekty przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr DP1395B  na długości nie mniej niż 106 m.
 4. Budowę przejazdów, dodatkowych dróg i jezdni.
  • Droga krajowa (docelowo droga wojewódzka) nr 65 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 w km 31+825,82 i przebiegać pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej przewidziano korektę przebiegu istniejącej drogi krajowej (docelowo drogi wojewódzkiej) na długości nie mniej niż 550 m
  • Droga powiatowa nr DP1396B będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 w km 25+630,32 i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej przewidziano korektę przebiegu drogi powiatowej na długości nie mniej niż  580 m.
  • Droga powiatowa nr DP1393B będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 w km 29+503,74 i przebiegać nad drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej przewiduje się korektę przebiegu drogi powiatowej na długości nie mniej niż  700 m.
  • Droga gminna (ul. Leśna) będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 w km 32+611,17 i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową S19. W obrębie drogi ekspresowej S19 przewiduje się korektę przebiegu drogi gminnej na długości nie mniej niż 597 m.
  • Droga gminna nr 106253B  będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 34+738,93. W obrębie drogi ekspresowej S19 przewiduje się korektę przebiegu drogi gminnej na długości nie mniej niż 496 m.
  • Dodatkowa jezdnia DZ1 drogi ekspresowej S8 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 w km 33+856,41 i przebiegać pod drogą ekspresową S19. W obrębie drogi ekspresowej S19 przewiduje się korektę przebiegu dodatkowej jezdni na długości nie mniej niż 1530 m.
  • Dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę drogi ekspresowej, dojazdy do urządzeń technicznych,
  • Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren - z mijankami: DJ1, DJ1a, DJ1b, DJ1c, DJ2a, DJ3, DJ3a, DJ4, DJ5, DJ6, DJ7, DJ8, DJ11 (łączna długość nie mniej niż 7,955 km),
  • Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren - bez mijanek: DJ2, DJ9, DJ10 (łączna długość nie mniej niż 3,46 km),
  • Wjazdy awaryjne dostępne tylko dla odpowiednich służb.
 5. Budowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.
 6. Budowa 13 obiektów inżynierskich.
 7. Budowa 11 przepustów dla celów ekologicznych  
 8. System odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 9. Urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno– naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,
 10. Infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 11. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod  i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 12. Wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,
 13. Sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego, 
 14. Oświetlenie drogowe,
 15. Organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 16. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 17. Po zakończeniu robót pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
 18. Wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
 19. Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji,  z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracowanie szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych,
 20. System Zarządzania Ruchem,
 21. Wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów  w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/