POIS RP GDDKiA FS

Zakres robót, Białystok Zachód - Księżyno

Zadanie inwestycyjne, nad którym sprawowany będzie nadzór polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Kontrakt  „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem)” długości około 16,654 km obejmuje w szczególności:

Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji, w tym uzgodnień rozwiązań projektowych na styku z wykonawcami nowoprojektowanych odcinków S19.

Roboty drogowe, mostowe i branżowe w zakresie obejmującym:

 1. Budowę drogi ekspresowej o przekroju 2×2 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem) od km 0+054 do km 16+708 (pikietaż roboczy) (szerokość pasa 3,5 m, 2,5-metrowe pasy awaryjne, jezdnie oddzielone min. 5 m pasem zieleni wraz z opaskami) o nawierzchni podatnej lub sztywnej  i łącznej długości L=16,654 km,
 2. Budowę węzła Białystok Księżyno
  Droga wojewódzka nr 678 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km  ok. 10+429 i przebiegać pod drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni relacje Białystok - Wysokie Mazowieckie z trasą S19. W obrębie drogi ekspresowej zostanie wykonana korekta przebiegu drogi wojewódzkiej na długości nie mniej niż 557 m.
 3. Budowę Węzła Białystok Starosielce
  Droga powiatowa nr 1535B (docelowo, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu gminy Choroszcz droga wojewódzka klasy G o przekroju 2x2) będzie krzyżować się z drogą  ekspresową w km ok. 1+835 (pikietaż  roboczy) i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni relacje na wjeździe do jednej z głównych ulic m. Białegostoku (ul. Popiełuszki). W obrębie drogi ekspresowej zostanie  dokonana  korekta  przebiegu  drogi  powiatowej  na  długości  nie  mniej  niż  902  m.
 4. Budowę przejazdów, dróg, dodatkowych jezdni, wjazdów
  • Droga powiatowa nr 1543B będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km  ok. 5+502 (pikietaż roboczy) i przebiegać pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej zostanie dokonana korekta  przebiegu  drogi  powiatowej  na  długości  nie  mniej  niż    294  m.
  • Droga powiatowa nr 1545B będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 8+222 (pikietaż roboczy) i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej zostanie dokonana  korekta  przebiegu  drogi  powiatowej  na  długości  nie  mniej  niż  218  m.
  • Droga powiatowa nr 1500B będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 13+669 (pikietaż  roboczy) i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej zostanie dokonana korekta przebiegu drogi powiatowej na długości nie mniej niż 628  m.
  • Droga powiatowa nr 1497B będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 15+427 (pikietaż  roboczy) i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej zostanie dokonana korekta przebiegu drogi powiatowej na długości nie mniej niż 276 m.
  • Droga gminna nr 106251B będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 0+843 (pikietaż roboczy) i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej zostanie dokonana korekta przebiegu drogi gminnej na długości nie mniej niż 341 m.
  • Droga gminna nr 106270B będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 3+895 (pikietaż roboczy) i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej zostanie dokonana korekta przebiegu drogi gminnej na długości nie mniej niż 243 m.
  • Droga gminna nr 106661B będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 8+741 (pikietaż roboczy) i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej zostanie dokonana korekta przebiegu drogi gminnej na długości nie mniej niż 250 m.
  • Droga gminna nr 106665B będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 12+785 (pikietaż roboczy)  i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej zostanie dokonana korekta przebiegu drogi gminnej na długości nie mniej niż 490 m (łącznie z długością dodatkowej jezdni na  terenie gminy Juchnowiec Kościelny).
  • Dodatkowa jezdnia S19 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 5+502 (pikietaż roboczy) i przebiegać pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej zostanie dokonana korekta  przebiegu dodatkowej jezdni na długości nie mniej niż 900 m.
  • Dodatkowa jezdnia S19 (w ciągu drogi wewnętrznej gminy Choroszcz ) będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 6+738 (pikietaż roboczy) i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej zostanie dokonana korekta przebiegu dodatkowej jezdni (drogi wewnętrznej) na długości nie mniej niż  766 m.
  • Dodatkowa jezdnia drogi S19 (w ciągu drogi wewnętrznej gminy Turośń Kościelna) będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 11+062 (pikietaż roboczy) i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej zostanie dokonana korekta przebiegu dodatkowej jezdni (drogi wewnętrznej) na długości nie mniej niż 517 m.
  • Dodatkowa jezdni (droga wewnętrzna gminy Juchnowiec Kościelny) będzie krzyżować się z  drogą  ekspresową w km 14+398 (pikietaż roboczy) i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu dodatkowej jezdni (drogi wewnętrznej) na  długości nie mniej niż 472 m.
  • Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren - dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę drogi ekspresowej, dojazdy do urządzeń  technicznych.
  • Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren - z  mijankami: DD02, DD08, DD09 DD10, DD14 (od km 0+000 do km 0+470), DD16, DD18, DD19, DD23, DD24, DD24A, DD25,DD26, DD32, DD34, DD35 (od km 0+812,52 do km 1+117,66), DD36 (od km 0+000 do km 0+200), DD36A, DD37, DD37A, DD38, DD39, DD39A, DD40, DD40A, DD41, DD42, DD43, DD45 (łączna długość nie mniej niż 8,418 km, nie obejmująca dróg na przejazdach).
  • Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren - bez mijanek: DD01, DD04, DD05,DD07, DD13, DD14 (od km 0+470 do km 0+872,39), DD15, DD20, DD21, DD22, DD27, DD30, DD30A, DD33, DD35 (od km 0+000 do km 0+812,52), DD36 (od km 0+200 do km 0+408,61) (łączna długość nie mniej niż 9,413  km, nie obejmująca dróg na przejazdach).
  • Inne drogi przebudowywane w związku z budową drogi ekspresowej zostaną zaprojektowane i wykonane jako kontynuacja innych istniejących dróg. Parametry techniczne będą uzgodnione z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego lub działającymi w ich imieniu właściwymi zarządcami dróg.
  • Wjazdy awaryjne na drogę ekspresową dostępne tylko dla odpowiednich służb.
 5. Budowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów
 6. Budowa 24 obiektów inżynierskich
 7. Budowa 2 przepustów dla celów ekologicznych,
 8. Budowa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): MOP Czaplino,
 9. Budowa Obwodu Utrzymania Drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi - Czaplino w kilometrażu 4+900, jezdnia prawa.
 10. Budowa systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy:          rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 11. Budowa urządzeń ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt,  przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi  ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,
 12. Budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 13. Przebudowa  kolidujących  urządzeń  i  sieci  istniejącej  infrastruktury  pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych,  kanalizacji  deszczowej  i  odprowadzającej  ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 14. Wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,
 15. Budowa sieci teletechnicznych na potrzeby Zamawiającego, 
 16. Budowa oświetlenia drogowego,
 17. Budowa urządzeń organizacji ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/