POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 18/05/2023

Kontrakt 2

Zakończyły się rozmowy konsultacyjne pomiędzy Wykonawcą a Personelem Inżyniera w sprawie uzgodnienia wycen, które posłużą do określenia wartości Dokumentów Wykonawcy oraz innych Dóbr na datę odstąpienia od Kontraktu. Inżynier  zakończył również Inwentaryzację Dokumentów Wykonawcy i sporządzenie wycen w trybie Subklauzuli 15.3 i 19.6, jednak ze względu na złożony wniosek do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o polubowne rozwiązanie sporu w trybie mediacji, Strony wstrzymały się od podpisania Protokołu z Inwentaryzacji. Nadal bez ostatecznego uzgodnienia Zamawiającego i rostrzygnięcia pozostają Roszczenia Ostateczne Wykonawcy dla których toczy się postępowanie zgodne z zasadami Kontraktu.

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/