POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 05/05/2023

Kontrakt 2

Zakończyły się rozmowy konsultacyjne pomiędzy Wykonawcą a Personelem Inżyniera w sprawie uzgodnienia wycen, które posłużą do określenia wartości Dokumentów Wykonawcy oraz innych Dóbr na datę odstąpienia od Kontraktu. Inżynier na dzień 31.03.2023r zakończył Inwentaryzację Dokumentów Wykonawcy i sporządzenie wycen w trybie Subklauzuli 15.3 i 19.6, jednak ze względu na złożony wniosek do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o polubowne rozwiązanie sporu w trybie mediacji, Strony wstrzymały się od podpisania Protokołu z Inwentaryzacji.

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Lider PORR S.A
Warszawa
porr.pl/pl/

/ Wykonawca

Partner Unibep S.A.
Bielsk Podlaski
unibep.pl/